Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Preanalyyttiset tekijät

Laboratoriotutkimuksiin vaihtelua aiheuttavia fysiologisia tekijöitä on useita. Joillakin fysiologisilla tekijöillä voi olla suurikin merkitys laboratoriotutkimustulosten luotettavuuden arvioinnissa. Fysiologisten tekijöiden aiheuttama virhe tutkimustuloksiin voi olla moninkertainen tutkimusmenetelmän analyyttiseen vaihteluun verrattuna. Fysiologisia tekijöitä ovat esimerkiksi fyysinen rasitus, nautittu ravinto ja lääkkeet. Fysiologiset tekijät vaikuttavat samalla tavalla laboratoriotulosten luotettavuuteen niin eläin- kuin humaanipuolellakin.

Ravinto

Ravinnon vaikutus laboratoriotutkimustuloksiin voi olla fysiologinen tai määritysmenetelmään liittyvä. Ravinnon mukana saattaa tulla elimistöön ja verenkiertoon tutkittavaa ainetta. Nautittu ravinto mm. lisää veren glukoosipitoisuutta. Joidenkin aineiden pitoisuus saattaa alentua ravinnon vaikutuksesta.

Fysiologinen vaikutus riippuu aterian tyypistä, määrästä sekä verinäytteenoton ajankohdasta aterian nauttimisen jälkeen. Ravinnon nauttimisella voi olla vaikutusta mm. seerumin kolesteroli, TLI, ALAT, ASAT, bilirubiini sekä kalsium määrityksiin. Myös seerumin B12-vitamiini- ja folaattimääritys vaativat paastonäytteen .

Ravinnon nauttimisen seurauksena saattaa tutkittavaan näytteeseen aiheutua lipemiaa, joka samentaa näytteen. Lipemiaa aiheuttaa ravinnon laatu, tietyt lääkkeet (esimerkiksi fenobarbitaali) sekä sokeritauti. Lipemia voi aiheuttaa häiriöitä määrityksissä käytettäviin reaktioihin tai reaktiotuotteiden mittaukseen, jolloin saadut laboratoriotulokset ovat virheellisiä. Lipemia vaikuttaa lievänäkin nostavasti esimerkiksi seerumin TLI pitoisuuteen. Voimakas lipemia laskee puolestaan progesteronipitoisuutta. Punasolut vaurioituvat herkästi lipeemisessä näytteessä, joten hemolyysi on usein seurausta lipemiasta. Eläinten näytteissä esiintyy usein lipemiaa, mikä aiheutuu eläimelle annetusta ravinnosta.

Fyysinen aktiivisuus

Fyysinen aktiivisuus ennen näytteenottoa aiheuttaa monia muutoksia verestä tehtäviin kliinisen kemian tutkimuksiin. Fyysinen aktiivisuus muuttaa veren plasmatilavuutta ja aiheuttaa muutoksia aineenvaihduntaan. Fyysinen aktiivisuus muuttaa solujen läpäisevyyttä ja lisää entsyymien pääsyä soluista plasmaan. Liikunta myös lisää elimistön energiantarvetta nopeasti. Eläimillä fyysisen aktiivisuuden rajoittaminen voi olla vaikeaa.

Liikunta voi vaikuttaa veren kemiaan joko lyhyt- tai pitkävaikutteisesti. Liikunnan välitön vaikutus näkyy noin tunnin sisällä rasituksen jälkeen, mutta laskee nopeasti rasituksen loputtua. Liikunnan nopea vaikutus laboratoriotuloksiin liittyy kudosten energia-aineenvaihdunnan kiihtymiseen. Pitkäaikainen liikunnan vaikutus näkyy puolestaan hitaina reaktioina veren entsyymi- ja hormonipitoisuuksissa. Tunnin kestäneen fyysisen rasituksen seurauksena useimmat seerumin lihasentsyymipitoisuudet nousevat.

Liikunta ennen näytteenottoa saattaa nostaa esimerkiksi kreatiniinikinaasi- (CK),  laktaattidehydrogenaasi- (LDH), laktaatti- ja kortisolimääritysten tuloksia. Seerumin kreatiniinikinaasipitoisuus saattaa fyysisen rasituksen seurauksena kohota jopa kaksinkertaiseksi. Etenkin kissoilla, mutta myös koirilla, fyysisen aktiivisuuden lisäksi näytteenotosta eläimelle aiheutuva stressi saattaa nostaa veren glukoosipitoisuutta. Elimistön kortisolieritys lisääntyy fyysisen ja psyykkisen stressin vaikutuksesta, jolloin myös seerumin kortisolipitoisuus nousee. Kissoilla ja koirilla pelästymisen tai kiihtymisen aiheuttama adrenaliinivaikutus tai stressin aiheuttama kortisolivaikutus aiheuttavat fysiologista leukosytoosia. Kissoilla neutrofilia voi olla seurausta kissan pelästymisestä.

Lääkkeet

Lääkkeillä voi olla useita erilaisia vaikutuksia laboratoriotutkimustuloksiin. Nautittu lääkeaine tai sen aineenvaihduntatuote voi häiritä määritystä estämällä reaktioita tai reagoimalla kemiallisesti määrityksessä, jolloin saadaan vääriä pitoisuusarvoja tutkittavasta aineesta. Lääkeaine saattaa aiheuttaa biokemiallisia muutoksia elimistössä, jolloin tutkimustulokset eivät ole luotettavia.

Mikäli halutaan määrittää sen lääkeaineen pitoisuus, jolla potilasta hoidetaan, aiheuttaa ennen näytteenottoa nautittu lääke huomattavan korkean tuloksen. Lääkeainepitoisuuksia mitattaessa tulee näytteenoton ajankohta vakioida lääkkeen annosteluajankohtaan nähden. Fenobarbitaalia määritettäessä haetaan alhaisinta pitoisuutta, jolloin näyte otetaan juuri ennen lääkkeen antamista.

Monilla lääkeaineilla voi olla vaikutusta esimerkiksi kipirauhastutkimuksiin. Esimerkiksi kortisoni ja tyroksiini vaikuttavat tutkimustuloksiin jopa neljän viikon ajan lääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen. Lääkehoitojen aikana laboratoriotuloksiksi voidaan saada virheellisen alhaisia T4- (tyroksiini) ja normaaleja TSH- (tyreotropiini) pitoisuuksia.

Vuorokaudenaika

Näytteenottoajalla on vaikutusta joihinkin laboratoriotutkimuksiin. Vuorokaudenajan aiheuttama vaihtelu laboratoriotutkimuksiin johtuu useista eri tekijöistä, joita ovat esimerkiksi ruumiin asento, fyysinen aktiivisuus, psyykkinen stressi, uni-valvetilan ja valon määrän vaihtelu. Vuorokaudenajalla on vaikutusta ainakin endokrinologisiin laboratoriotutkimuksiin sekä seerumin hormonipitoisuuksien muutoksiin. Eri eläimillä vuorokausirytmi voi vaihdella.

Vuorokaudenaika vaikuttaa mm. seerumin kortisolin, progesteronin sekä tyroksiinin pitoisuuksiin. Kortisolin pitoisuus on korkeimmillaan aamulla ja matalimmillaan illan ja keskiyön välillä. Kortisolin pitoisuuserot minimi- ja maksimipitoisuuksien välillä saattavat olla hyvinkin suuria, jopa 3-5 kertaisia. Jos näytteenoton ajankohtaan pystyy vaikuttamaan, olisi näytteenotto hyvä suorittaa vuorokaudenajan aiheuttaman vaihtelun vähentämiseksi aina aamulla. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, jolloin tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon tekijät, jotka saattavat vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen.

Lähde:
Heidi Heikkilä: Preanalytiikka eläinlaboratoriossa, Kissan ja koiran valmisteleminen laboratoriotutkimuksiin sekä näytteiden esikäsittely ja lähetys, Vaihtoehtoiset ammattiopinnot M465E, Marraskuu 2007, Bioanalytiikan koulutusohjelma, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank